REGULAMIN

 korzystania ze zbiorów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im.

 Adama Tomaszewskiego w Kościanie

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych w zakresie ich wypożyczania i udostępniania, korzystania ze sprzętu komputerowego oraz usług internetowych na podstawie art. 14, ust. 2, 4 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 642).

     §1

    Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych

 

 1. Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie, zwanej dalej Biblioteką, udostępniane są:
  – prezencyjnie na miejscu w czytelniach,
  – na zewnątrz poprzez wypożyczalnie.
 2. Dostęp do zbiorów jest ogólnie dostępny i bezpłatny, z zastrzeżeniem opłat za usługi, o których mowa w art. 14, ust. 2 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., a w szczególności:
  – za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
  – za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  – w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  – za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
 3. Cennik opłat i usług określony jest w załączniku Regulaminu.
 4. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest zapisanie się do Biblioteki.
 5. Przy zapisie do Biblioteki obowiązuje :
  – podanie adresu zameldowania lub adresu do korespondencji oraz informowanie o każdorazowej jego zmianie w  możliwie najkrótszym terminie,
  – okazanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej (osoby do lat 18),
  – wyrażenie zgody na rejestrację danych osobowych i ich przetwarzanie,
  – zapoznanie się z Regulaminem i podpisanie zobowiązania o jego przestrzeganiu.
 6. Czytelnik, który nie posiada dokumentu potwierdzającego zameldowanie,  miejsca stałego pobytu oraz zamieszkujący poza terenem powiatu kościańskiego wpłaca kaucję zryczałtowaną za każdą wypożyczoną jednostkę ewidencyjną zbiorów w wysokości określonej w cenniku.
 7. Po upływie 3 lat nieodebrana kaucja jest zaliczana do przychodów Biblioteki.
 8. Przy zapisie czytelnika do lat 15 wymagana jest obecność jednego z rodziców lub opiekunów prawnych( wyłączając grupy  zorganizowane). Wraz z podpisem złożonym na zobowiązaniu ponoszą oni odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów.
 9. Czytelnik korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631).
 10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia udostępnionych materiałów bibliotecznych użytkownik zobowiązany jest do pokrycia spowodowanych strat w sposób ustalony Regulaminem.
 11. Wszelkie uszkodzenia i defekty wypożyczanych materiałów czytelnik winien zgłosić niezwłocznie pracownikowi Biblioteki. Za niezgłoszone uprzednio, a stwierdzone przy zwrocie zniszczenia odpowiada użytkownik.

 §2

Zasady wypożyczania materiałów bibliotecznych

 

 1. W Bibliotece funkcjonuje komputerowy system wypożyczeni i zwrotów zbiorów. Wypożyczenia i zwroty odbywają się na podstawie Karty Czytelnika (wydawanej bezpłatnie przy rejestracji do Biblioteki).
 2. Właściciel Karty jest odpowiedzialny za wszystkie pozycje na nią wypożyczone i nie powinien odstępować swojej Karty innym osobom. O zagubieniu lub kradzieży Karty należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą przez osoby trzecie.
 3. Druga i kolejna Karta wydawana w przypadku jej zniszczenia, zagubienia lub kradzieży wydawana jest za opłatą (załącznik nr 1).
 4. Karta Czytelnika jest aktywna do końca roku kalendarzowego. Ponownego uaktywnienia Karty należy dokonać osobiście w siedzibie Biblioteki (w nowym roku kalendarzowym).
 5. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo:
  – 7 woluminów książek z każdej agendy i filii bibliotecznych – na okres 35 dni,
  – 3 pozycji na innych nośnikach – na okres 35 dni.
 6. Czytelnik ma możliwość osobistej lub telefonicznej rezerwacji zbiorów. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 3 dni.
 7. Biblioteka może wydłużyć termin zwrotu wypożyczonych materiałów o dalszych 35 dni pod warunkiem, że nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 8. Prolongaty można dokonać osobiście lub telefonicznie.
 9. Biblioteka może wysłać upomnienie do czytelnika, który nie wywiązał się z terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Koszt wysyłki upomnienia oraz inne koszty poniesione przez Bibliotekę w związku z dochodzeniem roszczeń pokrywa czytelnik.
 10. Po otrzymaniu upomnienia czytelnik winien niezwłocznie zwrócić wypożyczone materiały.
 11. Użytkownik, który zgubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić taką samą pozycję, bądź inną  wskazaną jako potrzebną przez bibliotekarza lub wpłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości ceny rynkowej utraconej lub zniszczonej pozycji.
 12. W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednej części wydawnictwa wieloczęściowego, użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa.
 13. Dla osób starszych i niepełnosprawnych istnieje możliwość skorzystania z usługi „książka na telefon”.
 14. Biblioteka umożliwia użytkownikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek w trybie wypożyczeń międzybibliotecznych. Termin korzystania z zamówionych materiałów oraz możliwość ewentualnej prolongaty określa biblioteka wypożyczająca. Czytelnik pokrywa koszty związane z obsługą tych wypożyczeni określone w cenniku (załącznik nr 1).

§3

Zasady udostępniania zbiorów w czytelniach

 

 1. Zbiory czytelni ( książki i prasa) udostępniane są na miejscu.
 2. Czytelnik korzystający ze zbiorów ma obowiązek dokonania wpisu do rejestru odwiedzin.
 3. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  z 2006r., Nr 90, poz.631 )

§4

Zasady korzystania z Czytelni Internetowej     

 1. W Bibliotece można korzystać bezpłatnie ze sprzętu komputerowego i usług informatycznych.
 2. Osoba korzystająca ze stanowisk komputerowych  z dostępem do Internetu zobowiązana jest do wpisania się do rejestru odwiedzin.    
 3. Internet może być wykorzystywany jedynie w celach naukowo-poznawczych, edukacyjnych i informacyjnych, a także do obsługi poczty elektronicznej. Dzieci korzystają z dostępu do Internetu tylko pod nadzorem dyżurującego bibliotekarza.
 4. Na stanowiskach komputerowych użytkownik może korzystać wyłącznie z programów i baz tam zainstalowanych, ze zbiorów bibliotecznych na dyskach optycznych oraz z Internetu. Nie należy instalować innych programów, ani korzystać z przyniesionych przez siebie programów lub filmów.
 5. Zabronione jest otwieranie stron internetowych propagujących przemoc, zawierających elementy pornograficzne, związanych z narkotykami i innych niepożądanych. Zabrania się pobierania z Internetu nielegalnych programów i plików.
 6. Użytkownik nie powinien pobierać z Internetu lub otwierać dużych programów i plików, których działanie obciąża sieć internetową i zakłóca funkcjonowanie innych programów, urządzeń i sieci w Bibliotece – w takim przypadku bibliotekarz ma prawo przerwać pracę użytkownika.
 7. Czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę dziennie.
 8. Użytkownik nie może pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera. W takim przypadku zostaną one usunięte przez bibliotekarza.
 9. Bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji, gdy użytkownik wykonuje czynności zabronione i niepożądane.
 10. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego użytkownik winien powiadomić dyżurującego bibliotekarza.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za świadome uszkodzenie sprzętu i urządzeń Biblioteki.
 12. Użytkownik ma możliwość odpłatnego wydruku materiałów, z których korzysta.
 13. W Bibliotece użytkownicy mogą korzystać z Internetu na własnych komputerach przenośnych za pośrednictwem internetowej bibliotecznej sieci bezprzewodowej (login i hasło udostępniane są przez bibliotekarzy). Przydzielonego hasła i loginu użytkownik nie powinien udostępniać innym osobom.

§5

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Korzystanie z imprez/wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie.
 2. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy (zdjęcia uczestników, zapis filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.
 3. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmą do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 4. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić to osobie prowadzącej daną imprezę.

§6

Przepisy końcowe

 1. We wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej obowiązuje zakaz palenia tytoniu, rozmów przez telefon komórkowy oraz spożywania posiłków i napojów podczas  korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 2. Odmawia się dostępu do zbiorów bibliotecznych i sprzętu bibliotecznego osobom zakłócającym spokój, będących w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 3. Użytkownik nie stosujący się do postanowień niniejszego Regulaminu może być tymczasowo, a w wyjątkowych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki.
 4. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Biblioteki użytkownicy mogą kierować na piśmie do kierowników poszczególnych działów i filii oraz do dyrektora MBP.
 5. Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie i jej filie pozyskują i przetwarzają dane osobowe w celu  zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki. Każdy Czytelnik posiada prawo wglądu i ewentualnej poprawy swoich danych osobowych.
 6. Informacja dla czytelników: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Tomaszewskiego z siedzibą w Kościanie przy ul. Wrocławskiej 28b;
 • Państwa dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika. Udostępnianie danych nie jest przewidywane;
 • Państwa dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty;
 • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • mają Państwo prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie

 

1. Koszt upomnienia 3,50 zł
2. Koszt wydruku A4 czarno-białego 0,25 zł
3. Koszt odbitki kserograficznej A4 0,30 zł
4. Koszt odbitki kserograficznej A3 0,60 zł
5. Koszt wypożyczenia międzybibliotecznego 7,00 zł (za książkę)
6. Kaucja za wypożyczenie 1 jednostki ewidencyjnej ze zbiorów bibliotecznych 20,00 zł
7. Opłata za wydanie duplikatu Karty Czytelnika 2,00 zł

 

 

rohypnol