Kochani,Plakat reklamujący konkurs skierowany dla młodzieży "Hallo! Jestem". Hasło umieszczone na niebieskim pasku. Informacje o konkursie znajdują się w poście
To miejsce jest dla was – dla ludzi młodych, którzy zaczynają już dostrzegać różnicę pomiędzy tym, co chcę od życia dostać, a tym, co ono mi rzeczywiście oferuje; pomiędzy jak powinno być, a jak jest. „Zderzenie motyla z czołgiem” – tak definiował granicę pomiędzy tymi stanami Ernest Hemingway.
Teraz to zderzenie, może okazać się boleśniejsze, bo zawężają się możliwości rozmowy na ten temat – w covidowej rzeczywistości, pełnej obostrzeń i nakazów, musicie się mierzyć z problemami sami, rozważając je sami ze sobą, bez możliwości „przegadania” czy przedyskutowania w grupie rówieśników.
Postanowiliśmy znaleźć sposób, aby wasz głos stał się słyszalny, abyście mogli zaprezentować swoje przemyślenia, wyrazić stan swojej duszy, powiedzieć co was niepokoi, co zastanawia, co odkrywacie, o czym marzycie, co was zdumiewa. Formuła konkursu literackiego wydała nam się odpowiednia dla takiej wypowiedzi. Literatura daje przestrzeń do komunikacji, możliwość wypowiedzenia się, dlatego zapraszamy was do wzięcia udziału w konkursie.


Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie i Kościański Ośrodek Kultury, wspólnie z Urzędem Miasta Kościana ogłaszają:

Konkurs literacki dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, na opowiadanie HALLO!Jestem.

Patronat medialny: koscian.net, „Gazeta Kościańska”.

Swoje opowiadania prześlijcie na adres e-mail: mbp@koscian.pl wpisując temat: Konkurs literacki HALLO!Jestem.

Profesjonalne Jury wyłoni najbardziej interesujące prace, które zostaną opublikowane w naszych serwisach oraz w mediach, które przyjęły patronat nad konkursem. Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Poniżej znajdziecie link do regulaminu i karty zgłoszeniowej.

Regulamin konkursu literackiego „Hallo! Jestem” (PDF)

Karta zgłoszenia do konkursu „Hallo! Jestem” (Word)

 

REGULAMIN konkursu literackiego HALLO! Jestem.

I. Organizator i czas trwania konkursu.

 1. Organizatorem konkursu literackiego pn. HALLO! Jestem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie i Kościański Ośrodek Kultury, wspólnie z Urzędem Miasta Kościana .
 2. Konkurs trwa od 10 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 23 marca 2021r.

II. Warunki uczestnictwa.

 1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne.
 2. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie opowiadania (do 4 stron/ 14400 znaków) będącego interpretacją tematu konkursu.
 5. Utwór musi być nadesłany w formie elektronicznej na adres: mbp@koscian.pl Należy wpisać temat: Konkurs literacki HALLO! Jestem.
 6. Pracę należy dostarczyć do 10 marca 2021.
 7. Prace zgłoszone na konkurs muszą stanowić od początku do końca autorską, oryginalną twórczość uczestnika. Osoba zgłaszająca musi mieć pełne prawa do złożonej pracy i odpowiada za ewentualne naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji niniejszego konkursu, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko organizatorowi, podmiot zgłaszający zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
 8. Nadesłanie pracy jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu i akceptacją regulaminu.

III. Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa – jury.
 2. Komisję powołuje organizator konkursu.
 3. Komisja przy wyborze bierze pod uwagę walory literackie pracy, charakterystyczne dla formy, jaką jest opowiadanie, a także pomysłowość wykazaną przez autora oraz jego kreatywność.
 4. Spośród dostarczonych prac konkursowych komisja dokona wyboru najbardziej interesujących, a ich autorom przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wybrane opowiadania zostaną opublikowane w serwisach internetowych MBP, KOK oraz w mediach, które roztoczyły nad konkursem patronat medialny.
 5. Nagrody zostaną wręczone 23 marca 2021r.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone, na stronach: www.biblioteka.koscian.pl, www.kok.koscian.pl. O wynikach laureaci zostaną także powiadomieni e-mailem.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac w celu promocji konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z organizatorem.
 3. Wszelkie sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga organizator.
 4. Niniejszy regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na stronach internetowych: www.biblioteka.koscian.pl, www.kok.koscian.pl